Polityka prywatności i pliki cookie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zainteresowane podmioty: Osoby nawigujące

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”) niniejsza strona opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego elektronicznie pod adresem:www.ribo.net

Niniejsze informacje nie dotyczą innych witryn, stron lub usług online, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy hipertekstowych, które mogą być publikowane w witrynach, ale odwołują się do zasobów spoza domeny Właściciela.

Należy zwrócić uwagę, że Polityka prywatności może ulegać okresowym zmianom w związku z aktywacją nowych usług lub w wyniku aktualizacji prawa, dlatego wskazane jest okresowe sprawdzanie wszelkich nowości na ten temat poprzez konsultowanie się z wyżej wymienioną stroną. Na tej stronie opisano, jak zarządzać serwisem w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy się z nim zapoznają. Informacje te są również dostarczane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób, które korzystają z usług internetowych „ RIBO EVOLUTION SRL ”, dostępnych elektronicznie za pośrednictwem adresu www. ribo.net, dodatkowe i ewentualne przetwarzanie danych jest określone w polityce informacji i plików cookie odpowiadającej pierwszej stronie głównej oficjalnej witryny internetowej www. ribo.net

Informacje te są dostarczane wyłącznie dla witryny „ RIBO EVOLUTION S.R.L. ”, a nie dla innych witryn internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków.

Administrator danych

Po konsultacji z tą witryną mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.

Administratorem danych, zgodnie z prawem, jest spółka „ RIBO EVOLUTION S.R.L. ”, z siedzibą w Via Pozze, 4, 47837 Montegridolfo (RN), numer VAT: 04426800407 w osobie swojego tymczasowego przedstawiciela prawnego.

Dane osobowe wskazane na tej stronie są przetwarzane przez spółkę „ RIBO EVOLUTION S.R.L. ” w celu wykonywania swojej działalności. Zgoda, wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu to podstawy prawne, które w zależności od przetwarzania danych dokonywanych w wyżej wymienionym serwisie internetowym, będą realizowane.

Miejsce przetwarzania danych

Świadczenia związane z usługami internetowymi tej witryny znajdują się we Włoszech i są zarządzane przez usługodawcę Simpleuni Srl i obsługiwane przez personel techniczny iVision Communication Srl oraz przez inne osoby wyznaczone przez „ RIBO EVOLUTION SRL ” podczas czynności aktualizacyjnych i konserwacyjnych. Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie są ujawniane. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkowników, którzy przekazują prośby o kontakt, są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia, również za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych.

Rodzaje przetwarzanych danych i cele przetwarzania

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas normalnej eksploatacji uzyskują pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez wykorzystywanych przez użytkowników, adresy w URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), zapis żądanych zasobów, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

Te dane, niezbędne do korzystania z usług internetowych, przetwarzane są również w celu:

 • uzyskania informacji statystycznych dotyczących korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających według pory lub dnia, obszary geograficzne pochodzenia itp.);
 • kontroli prawidłowego działania oferowanych usług.

Dane przekazywane przez użytkownika

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości na adresy kontaktowe „ RIBO EVOLUTION SRL ”, a także wypełnianie i przekazywanie formularzy w witrynie www. ribo.net , polegają na pozyskaniu danych kontaktowych nadawcy, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, a także wszelkich danych osobowych zawartych w korespondencji.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronach serwisu www. ribo.net przystosowanych do świadczenia określonych usług.

Pliki cookie i inne systemy śledzące

Pliki cookie nie służą do profilowania użytkowników.

Zamiast tego sesyjne pliki cookie (tymczasowe) są używane ściśle do tego, co jest niezbędne do bezpiecznej i wydajnej nawigacji po witrynach. Przechowywanie sesyjnych plików cookie w terminalach lub przeglądarkach jest kontrolowane przez użytkownika, przy czym na serwerach, po zakończeniu sesji HTTP, informacje dotyczące plików cookie są zapisywane w dziennikach usług, przy czym czasy przechowywania są specyficzne dla każdego zewnętrznego operatora usługi. Ewentualne dane pozyskiwane za pomocą plików cookie oraz sposoby zarządzania nimi są szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka plików cookie”.

Opcjonalne dostarczanie danych

Poza danymi określonymi dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać dane osobowe zawarte w formularzach wniosków o udostępnienie informacji o firmie „ RIBO EVOLUTION SRL ” w razie potrzeby, za każdym razem, gdy takie dane będą wymagane, podane zostaną konkretne informacje, a w razie potrzeby wymagana będzie zgoda.

Metody przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi. Informujemy, że w celu świadczenia kompleksowej usługi dostępne są linki do innych stron internetowych zarządzanych przez innych właścicieli. Nie ponosimy jakiekolwiek odpowiedzialności w przypadku błędów, treści, plików cookie, publikacji bezprawnych niemoralnych treści, reklam, banerów lub plików, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami i przepisami dotyczącymi prywatności przez strony, które nie są przez nas zarządzane, o których mowa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zebranych w wyniku konsultacji z wyżej wymienionym serwisem są następujące osoby wyznaczone przez spółkę „ RIBO EVOLUTION S.R.L. ”, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, jako podmioty przetwarzające dane.

 • iVision Communication Srl jako dostawca usług rozwoju i konserwacji platformy internetowej;
 • Simpleuni Srlw odniesieniu do witryny jako dostawcy usług w zakresie rozwoju, dostaw i zarządzania operacyjnego wykorzystywanymi platformami technologicznymi.

Gromadzone dane osobowe są również przetwarzane przez pracowników spółki „RIBO EVOLUTION S.R.L. ”, który działa na podstawie szczegółowych instrukcji dotyczących celów i metod samego przetwarzania.

Przekazywanie danych za granicę

Właściciel nie przekazuje danych osobowych do krajów UE i spoza UE. W razie potrzeby zainteresowane strony zostaną poinformowane z wyprzedzeniem i zostaną podjęte środki gwarancyjne w zakresie przeniesienia na rzecz odbiorców, którymi w zależności od przypadku może być: decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, podpisanie standardowych klauzul umownych, w przypadku USA weryfikacja 49 RODO) weryfikuje się istnienie umowy lub środków przedumownych na korzyść zainteresowanej strony lub zgody na przeniesienie.

Prawa zainteresowanych stron

Masz prawo do żądania od właściciela odwołania (ewentualne prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, aktualizacji, prawo do sprostowania danych, przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą i generalnie możesz skorzystać z wszystkich praw przewidzianych w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 RODO, gdzie ma to zastosowanie w odniesieniu do celów przetwarzania danych.

Rozporządzenie UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 1. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenie istnienia lub braku istnienia dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.
 2. Strona zainteresowana ma prawo uzyskać wskazanie:
  A. pochodzenia danych osobowych;
  B. celów i metod przetwarzania;
  C. logiki zastosowanej w przypadku przetwarzania prowadzonego za pomocą środków elektronicznych;
  D. danych identyfikacyjnych dotyczących administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;
  E. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą zapoznać się z tymi danymi, w ramach pełnienia przez nie funkcji wyznaczonego przedstawiciela w państwie,osób zarządzających lub wyznaczonych przedstawicieli.
 3. Strona zainteresowana ma prawo do uzyskania:
  A.aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji
  B.anulowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymywanie jest zbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetworzone;
  C. poświadczenia, że operacje, o których mowa w lit. a) i b), zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że wymóg ten okazuje się niemożliwy lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wysiłkiem w porównaniu z prawem, które ma być chronione;
  D.przeniesienia danych.
 4. Strona zainteresowana ma prawo w całości lub w części wnieść sprzeciw:
  A. z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem gromadzenia danych;
  B.do przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub badań komunikacji handlowej.

 

Prawo do reklamacji

Zainteresowanym stronom, które uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych dokonywane za pośrednictwem tego serwisu narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo do wniesienia reklamacji do Gwaranta, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia samodzielnie lub do objęcia odpowiednich urzędów sądowych (art. 79 Rozporządzenia).

 

Polityka dotycząca plików cookie

Co to są pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, (kilka bajtów), wymieniany między witryną a przeglądarką i zwykle używany przez administratora witryny do przechowywania informacji niezbędnych do poprawy nawigacji na stronie.

RIBO EVOLUTION S.R.L. ”, jako Administrator danych osobowych, zarządza plikami cookie w następujących celach przetwarzania:

Aby umożliwić nawigację po witrynie, dostępne są następujące rodzaje plików cookie:

 • Techniczne pliki cookies: techniczny i funkcjonalny dostęp do strony (żadne dane nie są przechowywane po zamknięciu przeglądarki);
 • Sesyjne pliki cookie: zaawansowane cele nawigacji lub spersonalizowane zarządzanie treścią;
 • Analityczne pliki cookie: statystyki i analiza nawigacji i użytkowników.

Tabela plików cookie

Nazwa pliku cookieDomenaRodzajCzas trwania
_gat.ribo.netHTTP CookieSessione
_gid.ribo.netHTTP CookieSesja
_ga.ribo.netHTTP Cookie2 lata
_unam.ribo.netHTTP CookieSesja
__sharethis_cookie_test_.ribo.netHTTP CookieSesja

 

Przetwarzanie danych funkcjonalnych w celu realizacji tych obowiązków jest niezbędne do prawidłowej nawigacji po stornie internetowej, ich podanie jest niezbędne i obowiązkowe do realizacji wskazanych powyżej celów. Brak pozyskania takich danych może uniemożliwić zagwarantowanie nawigacji po stronie internetowej.

 • Reklamowe pliki cookie stron trzecich (bez profilowania)

Tabela plików cookie

Nazwa pliku cookieDomenaRodzajCzas trwania
__cfduid.tawk.toHTTP CookieSesja
__stid.sharethis.comHTTP CookieSesja
fr.facebook.comHTTP Cookie2 lata

 

Te pliki cookie mogą wymieniać informacje i śledzić nawigację użytkownika, który jest zarejestrowany w jednej z dostępnych usług. Sposoby ich dezaktywacji są wskazane poniżej, ponadto można je dezaktywować z każdego pojedynczego linku.

Metody przetwarzania: Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez kalkulatory elektroniczne z wykorzystaniem systemów oprogramowania zarządzanych przez strony trzecie i programowanych bezpośrednio. Przetwarzanie do analitycznych i statystycznych celów odbywa się tymczasowo i anonimowo; wszelkie przetwarzanie danych za pomocą plików cookie stron trzecich odbywa się zgodnie z opisem w polityce prywatności i polityce plików cookie poniżej.
Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby wyraźnie upoważnione przez Podmiot przetwarzający i/lub przez administratora, a w szczególności przez następujące kategorie osób odpowiedzialnych:

 • internetowi przedstawiciele techniczni;
 • odbiorcy zewnętrznych firm dostawczych, którym powierzono obsługę techniczną;

Rozpowszechnianie: Twoje dane osobowe nie zostaną w żaden sposób ujawnione.

Zarządzanie plikami cookies i wyłączanie obsługi plików cookie::

W przypadku, gdy masz wątpliwości lub obawy dotyczące stosowania plików cookie, zawsze można interweniować, aby zapobiec ich ustawianiu i odczytywaniu, na przykład zmieniając ustawienia prywatności w swojej przeglądarce, aby zablokować określone rodzaje plików cookie.

Ponieważ każda przeglądarka – a często różne wersje tej samej przeglądarki – różnią się również znacząco od siebie, jeśli wolisz działać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki, szczegółowe informacje na temat niezbędnej procedury znajdziesz w swoim przewodniku po przeglądarce. Przegląd trybów działania w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć na stronie www.cookiepedia.co.uk.

Jeśli chcesz, firmy reklamowe pozwalają Ci zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam. Nie zapobiega to ustawianiu plików cookie, ale przerywa wykorzystywanie i gromadzenie niektórych danych przez te firmy. Można wyłączyć obsługę poszczególnych plików cookie z linków pokazanych w „tabeli plików cookie”.

Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać możliwość rezygnacji, odwiedź adreswww.youronlinechoices.eu/